7621 Pécs, Király u.5. | (72) 211-213 | grand@t-online.hu
Slide background
Slide background
Slide background

Az utazásszervező adatai:

GRAND TOURS KFT
Cím: H-7621 Pécs, Király u. 5.
Tel+ 36 72 211213, 211533,
Mobil: + 36 20 942 3050
Fax: + 36 72 213996,
e-mail: grand@t-online.hu,
weboldal: www-grand-tours.hu, www.siut.hu,
MKEH Eng.szám: R-0462/92/99
Cégjegyzékszám: Bm-i Cégbíróság 02-09-060395
Bankkapcsolat: SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT
14100017-10671649-01000007
Adószám: 10547597-2-02. Közösségi Adószám: HU 10547597.

Általános Szerződési Feltételek

1. Irányadó jogszabályok Az Utazásszervező által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: R) és ennek módosított rendelkezései, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996.(XII.23.) Korm. r., a jelen szerződési feltételekben foglaltak, valamint az Utazásszervező és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A szerződés létrejötte
2.1.A megrendelés történhet irodáinkban személyesen, illetve írásban (levél, telefax vagy e-mail)
2.2.Az utazási szerződés az utas(ok) és az Utazásszervező között az utazási szerződés aláírásával, vagy elektronikus úton (e-mail) történő megküldésével, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével, illetve jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre.
2.3. Ha jelentkezéskor az utas nemcsak saját nevében, illetve közeli hozzátartozói nevében jár el, hanem további Utas nevében és részére is szerződést kíván kötni (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést) és az eljáró személy a további utasok részéről meghatalmazást nem csatol, az esetlegesen jogosulatlan ügyviteléből, eljárásából fakadó – az Utazásszervezőt ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Eljáró személy köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatosan birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a további utas(ok) részére haladéktalanul továbbítani.
2.4. Az utas illetve képviselője az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik is, hogy ő, és azok a személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást, mindannyian természetes személyként, saját részükre veszik igénybe az utazási szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén, megrendeléskor végfelhasználó nyilatkozatot kell tennie a megrendelőnek a Grand Tours felé.

3. A katalógus (nyomtatott vagy elektronikus formátumban)
3.1. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat az Utazásszervező által kiadott, vagy a honlapon elektronikus megjelentetett utazási katalógus rögzíti. Az utazási katalógus tartalma e.katalógus formájában az Utazásszervező internetes honlapján is megtalálható.
3.2. Az Utazásszervező az általa kiadott katalógusban egyértelműen és pontosan megadja a vízumkötelezettségre és egészségügyi ellátásokra vonatkozó tájékoztatást, valamint a célországra jellemző éghajlat, életmód, étkezési szokások, továbbá az utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályok és szokások ismertetését. Az Utazásszervező által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utast terhelik.
Az utazási katalógusban esetlegesen előforduló nyomdahibákért az Utazásszervező felelősséget nem vállal.

4. Úti okmányok beszerzése
4.1. Az érvényes úti okmányok beszerzéséről az Utas gondoskodik, melynek során különös tekintettel kell lenni a személyi igazolvánnyal nem rendelkező gyermekekre. Ők minden esetben, kizárólag, érvényes világútlevéllel utazhatnak külföldre. Az ennek hiányából eredő kárért és költségért az Utazásszervező felelősséget nem vállal.
4.2. Házikedvencek (kutyák, macskák, stb.) szükséges iratainak beszerzése az utas feladata.
4.3. Az úti okmányok hiányából eredő minden kárért és költségért az Utas tartozik felelősséggel.

5. Biztosítás
Az Utazásszervező az általa szervezett utazásoknál az utast útlemondás esetére a biztosító társaságnál a következőképpen biztosítja:
5.1 A katalógusában megjelentetett saját szervezésű és közvetített utak esetén az útlemondás esetére szóló biztosítás (storno-biztosítás) díját a részvételi díj magában foglalja. Az ez alól kivételt képező egyes esetekben (a konkrét ajánlatnál jelölve), amennyiben nem tartalmazza a stornobiztosítás költségét, annak külön megkötésére az Utazásszervező lehetőséget biztosít.
5.2. A betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére köthető biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza. Ez a biztosítás az Utazásszervezőnél az utazás előtt névre szólóan megköthető. Az erre vonatkozó feltételek az Utazásszervező irodájában megtekinthetők. Az Utazásszervező biztosítási kötvényt, ill. a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot ad át vagy küld meg e-mailen az utasnak.

6. A részvételi díj
6.1 A részvételi díj – a katalógusban foglalt eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazásszervező eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. A katalógusban szereplő ajánlatok részvételi díja az aktuális katalógus utolsó oldalán pénznemben kerül közzétételreaz utazási feltételek 7.1. pontjában meghatározott pénznemben kerül közzétételre.

6.2.Eurós árak: az ár euróban kerül közzétételre, de természetesen fizethető az összeg minden esetben forintban is, a SBERBANK napi valuta eladási árfolyamán átszámolva (lásd  e.katalógus árfolyamváltó). Euróban történő részvételi díj fizetése esetén amennyiben a díj nem készpénzben, hanem banki úton utalással kerül kiegyenlítésre, úgy tranzakciónként 4 € ügyviteli költséget számít fel az Utazásszervező a részvételi díjon felül. Forintos fizetés: az e.katalógusban szereplő Euro részvételi díj a SBERBANK napi valuta eladási árfolyamán (lásd honlapon valutaváltó) kerül kiszámításra.
6.3. Szállítási költségek valamint az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változása esetén az utazásszervező az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ennek tényéről és pontos mértékéről az Utazásszervező az Utast haladéktalanul írásban (levél, telefax vagy e-mail) értesíti. Az Utas köteles a felhívásban megjelölt részvételi díj különbözetet, a közlést követő 8 napon belül, illetve amennyiben még csupán a részvételi díj előlege került megfizetésre, a fennmaradó díj kiegyenlítésére meghatározott határidőig, az Utazásszervező részére megfizetni.
6.4. Amennyiben a teljes részvételi díj valamely kedvezmény érvényesítése végett (pl.: törzsutas kedvezmény, előfoglalási akciók stb.) már egy korábbi időpontban befizetésre került, úgy az áremelésből adódó díjkülönbözetet az Utas a felhívás közlésétől számított 8 napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 4. napig köteles megfizetni.
6.5. A részvételi díj forintban történő kiegyenlítése esetén az árfolyamváltozásból származó árváltozás miatt az Utas elállási jogát a 10. pontban foglaltak szerint gyakorolhatja, kivéve, amennyiben az áremelés a 8%-ot meghaladja. Ebben az esetben az utast bánatpénz fizetési kötelezettség nem terheli.
6.6. Az Utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek Tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (Utas és Utazásszervező) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.

7. Az Előleg és a Részvételi díj befizetésének határideje
7.1. A katalógusban a 2014/15 évi téli ajánlatok árai euróban kerültek megállapításra.
A megrendelés visszaigazolásával egyidőben az Utasnak a részvételi díj 40%-át kell előlegként megfizetni, a részvételi díj fennmaradó részét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Ebben az esetben az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítés tartalmazza a korábbi határidőt.
7.2. Csak a teljes részvételi díj befizetését követően áll módunkban rendelkezésre bocsájtani a részvételi jegyet (voucher). Amennyiben a teljes részvételi díj a fent megadott határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy Utazásszervező jogosult a szerződéstől elállni és/illetve a részvételi jegyet (vouchert) visszatartani.
7.3. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazásszervező külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles az Utazásszervezőnek a szerződés 10. pontjában közölt bánatpénzt – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti minimum 30., illetve a szerződés kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembevételével – megtéríteni.
7.4. Az Utazásszervező a teljes részvételi díj befizetése ellenében 1 héten belül utazás előtt utazási okmányokat (szállás voucher), vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”- et ad át az utasnak. Az utas az Utazásszervező útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.

8. A részvételi jog átruházása („névmódosítás“), kiegészítő szolgáltatások („kívánságok“) módosítása
8.1. Az utas jogosult részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Ebben az esetben az Utas köteles az Utazásszervezőt az engedményezésről haladéktalanul tájékoztatni és az engedményezési okiratot az Utazásszervező rendelkezésére bocsájtani.
8.2. Az utas jogosult továbbá az utazási szerződésben megjelölt kiegészítő szolgáltatások („kívánságok”) módosítását kezdeményezni.
8.3. Az utas köteles mindkét esetben az Utazásszervező módosítással felmerülő költségeit (min. 25 €/ alkalom) a módosítással egyidejűleg megtéríteni.
8.4. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése) módosítására az utas részéről csak a 10. pontban megadott bánatpénz megfizetése mellett, az elállási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.

9. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén
Az Utazásszervező kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az Utazásszervező a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja.

Az utas elállása
a) Ha az Utazásszervező az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programot az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja, az utas a változás közlésétől számított 3 naptári napon belül –, ha a felek ettől eltérően közös megegyezéssel nem állapodnak meg – elállhat a szerződéstől és az Utazásszervező a befizetett összeg visszafizetésére, valamint a befizetéstől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki kamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
b) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, valamint devizaárfolyam megváltozása miatt az Utazásszervező az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%- ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és az Utazásszervező a befizetett összeget és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki kamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
c) Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghalad-ja, vagy az utazási vállalkozó az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.
A fenti esetekben az utast a R. 9. § (2) bek.-ben és 9. § (4) bek.-ben meghatározott jogok illetik meg.

Az Utazásszervező elállása
Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő indokok miatt: – ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a – vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás) veszélyezteti, – ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

Amennyiben az Utazásszervező a fenti okok miatt az utazási szerződéstől eláll, az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként, ha az Utazásszervezőnek ezt lehetőségében áll nyújtani. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű az eredetinél, úgy az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utas részére az előírások szerint visszafizetni, amennyiben magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az utast terheli. Ha utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését, és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki kamattal megegyező mértékű kamatot.

10. Útlemondás az utas részéről
a,
Az utas – csoportos megrendelés esetén a megrendelő – az utazást megelőző 60. és 35. nap, szálláshely (apartman) igény-bevételére irányuló utazási szerződés esetén 60. és 45. nap közötti időszakban az utazást 10% bánatpénz megfizetése mellett mondhatja le.
b, Ha az utas az utazás megkezdése előtti 35 napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 45 napon belül lemond, illetve egyéb okból nem vesz részt, az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:

– 44.-35. nap között a részvételi díj 50%-a
– 35.-3. nap között a részvételi díj 80%-a
– 3 napon belüli lemondás esetén, illetve ha az utas a lemondását nem közli, a részvételi díj 100%-át köteles az Utazásszervezőnek megtéríteni.

Hatvan napnál korábbi elállás esetén utas köteles megtéríteni Utazásszervezőnek a külföldi partner által a lemondásra tekintettel érvényesített költségeit.

c, Ha az utazás nem kerül lemondásra, de az utas a lefoglalt szálláshelyet nem veszi igénybe (no show) úgy a teljes részvételi díjnak megfelelő bánatpénz fizetendő.

d, Elállás, valamint az utazás lemondás nélküli meg nem kezdése (no show) esetén az utas köteles továbbá megfizetni az utazásszervezőnek az utas elállásával, illetve az utazás lemondás nélküli meg nem kezdésével (no show) felmerült minden költséget (min. 25 € / szoba vagy apartman). Az Utazásszervező ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti meg. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazásszervező jelen pontban megállapított költségeit, az utas köteles azt (vagy a különbözetet) a lemondás időpontjától (a lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazásszervezőnek megfizetni.

e, Az útlemondás esetére szóló biztosítás – melynek díját egyes kivételes esetektől eltekintve a katalógusban megjelenített utazások ára magában foglalja – a biztosítási feltételeknek megfelelően, a fizetendő bánatpénz meghatározott részének összegét megtéríti.

11. Ha az utas, az Utazásszervező által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, az Utazásszervezőt illető, a 10. pontban részletezetteknek megfelelően az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott bánatpénzt a biztosítótársaság – a bánatpénz 70 százalékáig – a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt a külföldi társasutazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére, vagy együttlakó élettársa igazolt betegségéből vagy halálából vált utazásképtelenné. A biztosítótársaság a bánatpénzt abban az esetben téríti meg, ha a lemondás az utazás megkezdésének időpontjáig megtörténik. Ha azonban az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. Az utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utas a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 10. pont szerinti bánatpénzt tartozik megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről köteles írásban az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, az engedményezési okiratot átadni, és az igazolt többletköltséget viselni. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben leírt feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.

12. Hibás teljesítés
A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az Utazásszervező felel. Külföldi Utazásszervező utazásainak belföldi értékesítése esetén a teljesítésért az utassal szemben az utazásközvetítő úgy felel, mintha maga szervezte volna az utazást. Ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Az Utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha Utazásszervező ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazási vállalkozó köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában amennyiben a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az Utazásszervező az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítése, így nem jelenti a panaszban foglaltak elismerését, és nem tartalmazza a Utazásszervező panasszal kapcsolatos állásfoglalását.

Az utas kizárólag a szálláshely/ kulcs átadóhely, helyi iroda vagy utaskísérő által jegyzőkönyvezett hiányosság esetén élhet az Utazásszervezőnél panasszal a hazaérkezést követő 8 napon belül.

Az Utazásszervező felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magtartására nem vezethető vissza, különösen, ha
a) a szerződés teljesítésben mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát az Utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani. Az Utazásszervező az b) és c) pont esetében köteles az utasnak segítséget nyújtani.
Az Utazásszervező által fizetendő kártérítés összege legfeljebb a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegének kétszereséig terjedhet.

13. Létszám:
A katalógusban szereplő valamennyi szálláshelyre (apartman és szállodai szoba) vonatkozóan feltüntetésre került a maximális férőhelyszám. A megadott maximális férőhelyszámnak megfelelő létszámot gyermekek ( életkoruktól függetlenül) esetén sem lehet túllépni. A pótágyazható szállodai szobáknál sincs mód s katalógusban megadott pótágyazási lehetőséget túllépni gyermekek (életkoruktól függetlenül)esetén sem.

14 . Kapcsolattartás a célállomáson
Az utazási vállalkozó az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – köteles az utast [a, b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban tájékoztatni a következőkről:
a) Az utazási vállalkozónak az utazás célállomásán található magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, illetve arról a telefonszámról, vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazási vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat,
b)
Kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről.

15. Egyéb költségek, részvételi díjak
A katalógusban meghirdetett fakultatív programban nem szereplő egyéb programlehetőségek részvételi díja az Utazásszervező helyi képviselőjénél fizetendő. A programfüzetben megjelölt esetleges járulékos költségek tájékoztató jellegűek, és a megadott szálláshelyen / kulcsátadó-helyen az utazásszervező helyi képviselőjénél fizetendők.

16. A törzsutas:
Minden olyan magánszemély, aki a foglalás időpontját megelőző két naptári évben irodánk saját szervezésű utazásainak egyikén részt vett, és így számítógépes nyilvántartásunkban, magánszemélyként lakcímmel, e-mail címmel regisztrálva van. Aki 2011. 01.01. előtt utazott irodánkkal utoljára és az azt követő években nem, törzstagsága érvényét veszti, és ahhoz hogy újra törzsutas legyen, 1 alkalommal, a törzsutas kedvezmény érvényesítése nélkül kell utazást foglalnia irodánkban.

17. Vagyoni biztosíték:
Utazásszervező számlavezető bankjánál, a magyarországi Volksbank Pécsi Fiókjánál került lehelyezésre készpénzben a 281/2008 (XI.28) sz. Kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosíték összege. Szerződés szám: 191/2010/01. A vagyoni biztosíték az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére nyújt fedezetet.[213/1996.(XII.23) Korm. R.10§(1).a.),b.)]

18. Felügyeleti szerv:
BFKH Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

19. Joghatóság:
Felek törekednek jogvitáik békés rendezésre, melynek sikertelensége esetére a Pécsi Városi Bíróság ill. A Baranya Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.